Reservations

THE KANZASHI TOKYO ASAKUSA INSTAGRAM

การติดต่อกับทางโรงแรมกรุณาส่งจากแบบฟอร์มนี้ และสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ในขณะที่มาติดต่อ ทางโรงแรมจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

ชื่อ
คำอ่าน
เบอร์โทรศัพท์

กรุณากรอกข้อมูลโดยไม่มีเครื่องหมาย “ - “

อีเมล

กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น

อีเมล (เพื่อยืนยัน)

กรุณากรอกอีกครั้งเพื่อยืนยัน

ข้อมูลที่ต้องการสอบถาม
ข้อความ

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

โรงแรมจะรักษากฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและขอชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการและการป้องกันข้อมูลส่วนตัวตามกฎหมายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

◆ วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

 1. เพื่อตรวจสอบการจองจากลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของโรงแรม เช่น การเข้าพัก การรับประทาน การจำหน่ายสินค้า การประชาสัมพันธ์
 2. เพื่อติดต่อสอบถามหรือการให้บริการอย่างเหมาะสม
 3. เพื่อแนะนำสถานที่ สินค้า การบริการของโรงแรมหรือบริษัทในเครือ ที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าทางไดเร็คเมลหรืออีเมล
 4. เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ด้านการตลาดเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ามากขึ้น เช่น พัฒนาการบริการแก่ลูกค้า
 5. เพื่อการบริหาร หรือการควบคุมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นของโรงแรม
 6. เพื่อปฏิบัติตามหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าว

◆ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก

โรงแรมอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บุคคลภายนอกเท่าที่มีความจำเป็น ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ โรงแรมจะหยุดการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับแจ้งจากลูกค้า

 1. กรณีปฏิบัติตามกฎหมาย
 2. กรณีมีความจำเป็นเพื่อป้องกันชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคล
 3. กรณีมีความจำเป็นโดยเฉพาะเพื่อพัฒนาสุขอนามัย หรืออบรมเด็ก เยาวชนได้อย่างราบรื่น
 4. กรณีมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือส่วนราชการในพื้นที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
 5. คู่ค้าทางธุรกิจของโรงแรมที่จะเป็นประโยชน์แก่ลูกค้า
 6. บริษัทเอาต์ซอร์ซที่ควบคุมระบบของโรงแรม
 7. บริษัทเอาต์ซอร์ซที่บริหารโรงแรม
 8. บริษัทเอาต์ซอร์ซที่ทำการรับ-ส่ง เช่น DM

◆ มาตรการการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 1. โรงแรมจะทำการอบรมพนักงานเป็นประจำ เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเคร่งครัด
 2. โรงแรมจะดำเนินการควบคุมความปลอดภัยที่มีความจำเป็นต่อระบบฐานข้อมูล

◆ การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเอาต์ซอร์ซ

กรณีเอาต์ซอร์ซมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โรงแรมจะดำเนินการทำสัญญากับเอาต์ซอร์ซเท่าที่มีความจำเป็นและทำการควบคุมดูแลอย่างเหมาะสม

◆ การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเอาต์ซอร์ซ

สำหรับช่องทางติดต่อกับผู้รับผิดชอบในการควบคุมรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการสอบถามหรือปรึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล มีดังต่อไปนี้

◆ ชื่อและที่ติดต่อของผู้รับผิดชอบในการควบคุมรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ยูบีเอส จำกัด ฝ่ายติดต่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

◆ ฝ่ายสอบถามหรือปรึกษาต่าง ๆ

บริษัท ยูบีเอส จำกัด
โทร : 03-5830-6151 (เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 9.00 – 17.00 น.)
อีเมล : info@kanzashi-tokyoasakusa.com

นโยบายป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ยูบีเอส จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า บริษัท)
ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างมีความรับผิดชอบ และจะดำเนินการตามหัวข้อดังต่อไปนี้เพื่อจัดการข้อมูลอย่างเคร่งครัด โดยจะให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และเพื่อพัฒนาสินค้าหรือการบริการที่ดี

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัท กรรมการ และพนักงานทุกคน (รวมถึงพนักงานดังต่อไปนี้ด้วย เอาต์ซอร์ซ หรือพนักงานชั่วคราว) จะดำเนินการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลโดยปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

2. ใช้และเปิดเผยอย่างเหมาะสม

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยวิธีที่มีความเหมาะสมและใช้ภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนเมื่อได้รับความยินยอมจากลูกค้า หรือตามเงื่อนไขของกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก

3. การควบคุมความปลอดภัย

บริษัทจะใช้ความระมัดระวังอย่างรอบคอบในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และจัดการอย่างเหมาะสมหรือตามความจำเป็นเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลอย่างผิดกฎหมาย การรั่วไหลของข้อมูล การสูญหายของข้อมูล การดัดแปลง โดยจะกำหนดเป็นข้อกำหนดของบริษัทที่มีความจำเป็นในแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และสร้างระบบป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลโดยจัดตั้งหน่วยงานและให้มีผู้ควบคุม ทำการอบรมให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมและพัฒนาความรู้หรือจิตใต้สำนึก นอกจากนี้บริษัทจะควบคุมเอาต์ซอร์ซตามความจำเป็นในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

4. การห้ามเปิดเผย แก้ไข และการห้ามใช้

หากลูกค้ามีคำร้องขอห้ามเปิดเผย แก้ไข หรือห้ามใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่ายที่รับผิดชอบ จะดำเนินการอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิไม่ทำตามคำร้องขอนั้น หากเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายโดยจะอธิบายให้ทราบถึงเหตุผลนั้น

5. การปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

บริษัทจะทำการปรับปรุงแก้ไขวิธีการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. การติดต่อสอบถามเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล

ช่องทางการติดต่อสอบถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทดังต่อไปนี้ ขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่า ในบางกรณีจะต้องมีการยืนยันตัวตนตามความจำเป็น

◆ ฝ่ายสอบถามหรือปรึกษาต่าง ๆ

บริษัท ยูบีเอส จำกัด
โทร : 03-5830-6151 (เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 9.00 – 17.00 น.)
อีเมล : info@kanzashi-tokyoasakusa.com